WIZJA PLACÓWKI

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest miejscem, gdzie człowiek traktowany jest z szacunkiem, gdyż godność jest wartością nadrzędną. Wychowanka po opuszczeniu naszej placówki ma ukształtowany świat wartości. Ważne są dla niej wartości społeczne takie jak: samodzielność, szacunek, odpowiedzialność, przestrzeganie norm moralnych, kultura osobista i wartości takie jak : życie rodzinne, szczęście, miłość i wiara. Każde dziecko w naszej placówce osiąga sukces na miarę swoich możliwości-lubi uczyć się i chce kontynuować naukę na wyższym etapie kształcenia, umie współpracować z innymi, umie nawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, zna swoje słabe i mocne strony. Wymagania programu, metody i warunki pracy dostosowane są do indywidualnych możliwości każdej wychowanki. Podstawą tego działania jest przestrzeganie zasady podmiotowości dziecka. Do pracy z wychowankami włączamy możliwie najszersze grono osób, w tym w pierwszej kolejności rodzinę dziecka. Kadrę placówki tworzy zespół ludzi, który utożsamia się z placówką, pomaga sobie wzajemnie, jest pozytywnie nastawiony do zmian i innowacji, chętnie doskonali kwalifikacje zawodowe, przestrzega etyki zawodu wychowawcy. Wszyscy pracownicy Ośrodka kierują się w swoich działaniach poczuciem odpowiedzialności za losy wychowanek. Działania wychowawcze są jednolite, konsekwentne i oparte na jednym modelu pracy wychowawczej. Placówka pokazuje i uczy jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi, wyrabia nawyki poszanowania prawa, kształtuje umiejętności zaspokajania własnych potrzeb bez szkody dla innych. Pomaga zachować wiarę w siebie i swoje możliwości. Umożliwia wszechstronny rozwój na różnych szczeblach edukacji.

MISJA PLACÓWKI - „RZECZY PIĘKNE SĄ TRUDNE”- PLATON

Misją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krosnowicach jest zapewnienie indywidualnej opieki, pomocy wychowawczej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dziewczętom zaniedbanym wychowawczo, przejawiającym nadpobudliwość, wycofanie bądź problemy w nauce.