Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krosnowicach powstał w wyniku Uchwały Nr LIV/640/2006 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla młodzieży niedostosowanej społecznie w Krosnowicach, gmina Kłodzko.
Ośrodek rozpoczął działalność 01 września 2006r.
Siedzibę MOS stanowią budynki należące do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich, użyczone na rzecz Powiatu Kłodzkiego na okres 20 lat.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krosnowicach prowadzony jest dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce oraz zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.
Ośrodek jest placówką całodobową, funkcjonującą w ciągu całego roku kalendarzowego.
W roku Szkolnym 2006/2007 w Placówce funkcjonują:
- Internat,
- Gimnazjum Specjalne- klasy I-III, trzy oddziały dla 30 uczennic.

Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanek do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
Zadania te są realizowane przez:
- organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno- wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym,
- pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanek,
- udzielanie pomocy rodzicom bądź opiekunom prawnym w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zachowań ryzykownych.